Търговските марки и процедурата по тяхната регистрация

Основната функция на търговската марка се крие във възможността чрез нея да бъдат отличени стоките или услугите на едно лице от тези на други лица, предлагащи сходен набор от стоки/услуги на територията на Република България, на територията на Европейския съюз, дори и на територията на отделни държави извън него.

Търговската марката е знак, който може да бъде изобразен по различни начини – чрез текст (дума, фраза, словосъчетание), чрез изображение (рисунки, фигури) или чрез комбинация между тях (така наречената комбинирана търговска марка), а с последните изменения на Закона за марките и географските означения се въведоха и триизмерните, мултимедийните и други вариации на марките.

 Правото върху марка е изключително право, което означава, че притежателят на това право може да използва тази марка, да се разпорежда с нея и да забранява на трети лица да я използват без негово съгласие.Това право се придобива посредством процедурата по регистрация на търговска марка. В зависимост от обхвата на територията, на която желаем да се ползва с отличителност марката, тази процедура се извършва към Патентното ведомство на Република България, Европейското патентно ведомство или друг компетентен орган на съответната държава извън ЕС. 

Основно изискване към регистрацията на търговска марка е тя да не е идентична или сходна с други вече регистрирани търговски марки. Преценката за сходство следва да бъде направена както по отношение на самия знак, така и по отношение на класовете стоки и услуги, които той означава.

За повече информация и съдействие, свържете се с екипа на Lead Аdvise!