Договорно право

Договорно право – Изготвяне и консултация при изготвяне на договори за наем, договори за заем; договори за услуга, реклама; договори за поръчка или изработка; договори за посредничество и съвместна дейност.

Изготвяне на всякакви видове договори:

– Договор за наем – на движими/недвижими вещи
– Договор за заем – заем за послужване/заем за потребление
– Договор за услуга
– Договор за поръчка
– Договор за изработка
– Договор за съвместна дейност 
– Договор за продажба
– Договор за реклама и др.

Изготвяне на договори във връзка с прехвърляне на вземания и задължения

– Договор за цесия
– Договор за встъпване в дълг
– Договор за заместване в дълг

Консултации

– Консултиране във връзка с предстоящото сключване на договори
– Консултиране относно изпълнение, неизпълнение, разваляне, прекратяване, унищожаване, обявяване нищожността на договори,
– Консултиране относно последиците от прекратяване/разваляне на договорите – обезщетения, неустойки;
– Съдействие при доброволно и извънсъдебно уреждане на спорни договорни отношения, водене на преговори за постигане на споразумения по такива
– Погасяване на задълженията – прихващане, подновяване и опрощаване, давност.

При въпроси и нужда от съдействие, свържете се с нас на посочените контакти.

Договорно право
  • Изготвяне на всякакви договори
  • изготвяне на договори за прехвърляне на вземания и задължения
  • консултации