Интелектуална собственост

Защита на авторско право, регистрация на търговски марки, патенти за изобретения, полезни модели, представителство (ПВ, EUIPO и др.), опозиционни производства.

Регистрация на търговски марки

– предварително проучване относно сходство на марката с други търговски марки
– изготвяне на необходимите документи за регистрация на търговска марка, в това число и европейска търговска марка
– подаване на документите за регистрация на търговска марка към Патентно ведомство на Република България/Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост
– представителство в процеса по регистрация и водене на кореспонденция с органите по регистрация
– изготвяне и подаване на опозиции срещу регистрацията на марки

Издаване на патент за изобретение

– предварително проучване относно патентноспособността на изобретението
– изготвяне и подаване на необходимите документи издаване на патент за изобретение
– представителство в процеса по издаване и водене на кореспонденция с органите по издаване

Регистрация на полезен модел

– предварително проучване относно наличието на изискванията за регистрация
– изготвяне и подаване на необходимите документи за регистрация
– представителство в процеса по регистрация и водене на кореспонденция с органите по регистрация

Установяване и защита на авторско право и сродните му права

– установяване носителите на авторско право, обекти на авторско право, съдържание на авторското право
– изготвяне на договори свързани с преотстъпването на авторското право -лицензионен договор и др.
– изготвяне на правни становища относно защитата на авторското право и сродните му права

При въпроси и нужда от съдействие, свържете се с нас на посочените контакти.

Интелектуална собственост:
  • Регистрация на търговски марки
  • издаване на патент за изобретение
  • регистрация на полезен модел
  • установяване и защита на авторско право и сродните му права