Процесуално представителство

Процесуално представителство в гражанския и изпълнителния процес

Процесуално представителство по граждански, търговски и административни дела

– Изготвяне на искови молби, отговори на искови молби, жалби, съдебни и извънсъдебни споразумения
– Консултации по отношение на възможностите за съдебна защита на накърненото Ви право
– Представителство в спорни производства пред всички съдебни инстанции
– Представителство в охранителни производства
– Представителство в заповедни производства, изготвяне на заповеди за изпълнение, заповеди за незабавно изпълнение
– Обжалване на административни актове и наказателни постановления

Представителство в изпълнителния процес

– Изготвяне на покани за доброволно изпълнение, нотариални покани
– Образуване и представителство по всички предвидени в закона съдебни производства във връзка със събиране на вземания
– Представителство и съдействие за извънсъдебно уреждане на спорове за събиране на вземания

При въпроси и нужда от съдействие, свържете се с нас на посочените контакти.

Процеуално представителство по:
  • Граждански дела
  • Търговски дела
  • Административни дела
  • Съдебно и извънсъдбно уреждане на спорове за събиране на вземаниЯ