Регистрация на ЮЛНЦ

Регистрация на юридически лица с нестопанска цел – сдружения, фондации, клъстери, обединения по Закона за задълженията и договорите (ДЗЗД).

Сдружение – учредяване, промяна в обстоятелствата, пререгистрация

Сдружението е вид юридическо лице с нестопанска цел, което се учредява по правилата на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и се вписва в Регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията. Според определената от учредителите цел в Устава на Сдружението, то може да е в обществена или в частна полза.
За учредяване на сдружение са необходими минимум 3 физически или юридически лица, а когато е определено да извършва дейност в обществена полза са необходими минимум най-малко седем физически лица или три юридически лица.

Нашите услуги:
– Подготовка на всички документи съгласно изискванията на закона
– Вписване на сдружението в Регистъра на Юридическите лица с нестопанска цел
– Подготовка на документи за промяна в обстоятелствата на сдружение, вписване на промените в РЮЛНЦ
– Пререгистрация на сдружения 

Клъстер

Макар българското законодателство да не го урежда изрично като юридическо лице или търговско дружество, голяма част от оперативните програми и инициативи, финансирани от Европейския съюз, посочват именно Клъстерите като бенефициенти за получаване на финансиране.
Регистрацията на Клъстер се осъществява под формата на юридическо лице с нестопанска цел – сдружение, и при спазване на процедурата за регистрация на този вид юридически лица.

Фондация - учредяване, пререгистрация

Фондацията е вид юридическо лице с нестопанска цел, което се учредява по правилата на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и от. се вписва в Регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията. Фондацията се учредява приживе или по случай на смърт с едностранен учредителен акт, с който безвъзмездно се предоставя имущество за постигане на определена цел/цели. Според определената от учредителя/учредителите цел на Фондацията, тя може да е в обществена или в частна полза.

Нашите услуги:
– Подготовка на всички документи съгласно изискванията на закона
– Вписване на фондацията в Регистъра на Юридическите лица с нестопанска цел
– Пререгистрация на фондации

Дружество по ЗЗД (Гражданско дружество)

Дружество по закона за задълженията и договорите (ДЗЗД) е неперсонифицирано гражданско дружество. То се създава въз основа на споразумение между 2 или повече лица и има за цел обединяване на тяхната дейност. Процедурата по регистрация на този тип дружества обхваща два етапа: 1. Сключване на споразумение; 2.Вписване в регистър БУЛСТАТ към Агенция по вписванията.

Нашите услуги:
– Изготвяне на споразумение 
– Подготвяне на допълнителни документи във връзка с регистрацията 
– Вписване в  регистър БУЛСТАТ към Агенция по вписванията

При въпроси и нужда от съдействие, свържете се с нас на посочените контакти.

Регистрация на юридически лица с нестопанска цел
  • СДРУЖЕНИЕ
  • КЛЪСТЕР
  • ФОНДАЦИЯ
  • ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД

– Пререгистрация на фондации