Сделки с недвижими имоти

Изследване на собствеността, справка за тежести, предварителни договори, нотариални актове – продажба, замяна, дарение, договор за делба.

Цялостно изследване на правния статут на недвижим имот

– изследване собствеността върху недвижимия имот (кой е собственик, налице ли е съсобственост и как се уреждат отношенията между съсобствениците, налице ли са документите, с които да бъде удостоверено правото на собственост, има ли спорове относно собствеността на имота)
– законност на недвижимия имот (разполага ли с необходимите строителни книжа, въведен ли е експлоатация)
– справка за тежести върху имота (възбрани, ипотеки, вписвания и отбелязвания по искови молби)

Подготовка за сключване на сделка с недвижим имот

– съдействие при участието в преговори
– изготвяне на предварителни договори
– изготвяне на всякакви документи във връзка с придобиване или отчуждаване на недвижим имот

Сключване на сделка с недвижим имот

– изготвяне на нотариални актове – продажба, замяна, дарение
– изготвяне на документи за предаване владението върху имота

Консултации и изготвяне на документи относно:

– придобиване, загубване правото на собственост
– учредяване на ограничени вещни права (право на строеж, право на ползване, сервитути)
– отношенията между етажни съсобственици

Придобиване на недвижим имот по давност

– изготвяне и подаване на необходимите документи към съответните институции за извършване на обстоятелствена проверка

Процесуално представителство относно спорове с недвижими имоти

– изготвяне на нотариални покани, искови молби, отговори на искови молби, жалби и др
– извършване на справки по образувани дела

При въпроси и нужда от съдействие, свържете се с нас на посочените контакти.

 

 

При въпроси и нужда от съдействие, свържете се с нас на посочените контакти.