Търговско право

Регистрация на търговски дружества – ЕООД, ООД, АД, промени в обстоятелства, апорт, преобразуване на дружества-вливане, сливане, разделяне, отделяне, промяна на правната форма, търговски сделки и договори

Регистрация на търговски дружества - ЕООД, ООД, АД

Процедурата по регистрация на търговско дружество, независимо от неговия вид, обхваща три основни етапа: изготвяне на необходимите документи съгласно изискванията на Търговския закон на Република България, внасяне на определена вноска (парична/непарична) – изискуем капитал по специално открита за тази цел банкова сметка, вписване на търговското дружество в Търговски регистър към Агенция по вписванията.

Нашите услуги:
– Подготовка на всички документи съгласно изискванията на закона
– Откриване на банкова сметка и внасяне на изискуемия капитал
– Вписване на дружеството в Търговски регистър

Промени в обстоятелства на търговско дружество

На промяна подлежат следните обстоятелства – наименование, седалище и адрес на управление, предмет на дейност, капитал, начин на управление, управител.
Промяната следва да бъде съобразена със закона и устава/дружествения договор/учредителния акт на дружеството и да бъде вписана в Търговски регистър. В случаите на промяна на капитала има и допълнителни изисквания, които следва да бъдат спазени.

Нашите услуги:
– Подготовка на всички документи съгласно изискванията на закона
– Отразяване на промените в Търговски регистър

Ликвидация на търговско дружество

Търговските дружества се прекратяват чрез производство по ликвидация. Производството по ликвидация преминава през следните етапи, чиято продължителност е 6 месеца: Приключване на текущите сделки на дружеството, Осребряване на имуществото, Удовлетворяване на кредиторите, Разпределяне на останалото имущество между съдружниците. За процедурата по ликвидация се уведомяват НАП и НОИ.

Нашите услуги:
– Подготовка на всички документи съгласно изискванията на закона
– Откриване на производство по ликвидация 
– Подаване и получаване на съответните документи от НАП и НОИ 
– Заличаване на дружеството от Търговски регистър

Непарична вноска в търговско дружество (Апорт)

Капиталът на търговско дружество може да бъде формиран както от парична сума, така и от непарична вноска. Предмет на непаричната вноска могат да бъдат най-различни имуществени права, най-често това е правото на собственост върху недвижим имот или движими вещи, но би могло да бъде и облигационно право (вземане); право върху нематериални блага като търговски марки, патенти и т.н. В зависимост от предмета на вноската се определя и начина на нейното извършване. В общия случай всяка непарична вноска следва да бъде оценена от 3 вещи лица, назначени от Агенция по вписванията- Търговски регистър.

Нашите услуги:
– Подготовка на всички документи съгласно изискванията на закона и съобразено с предмета на непаричната вноска, в това число подготовка и подаване на искане за назначаване на вещи лица;   
– Вписване на дружеството/промените в обстоятелствата в Търговски регистър

Преобразуване на дружества (вливане, сливане, разделяне и отделяне)

В зависимост от формата на преобразуване, то има за последица или обединяването на няколко търговски дружества в едно – новоучредено или съществуващо дружество (сливане, вливане) за осъществяване на съвместна търговска дейност, или разделянето на едно дружество на няколко дружества (разделяне), съответно отделяне на самостоятелни търговски дружества. Процедурата по преобразуване е различна в зависимост от формата. Възможно е и преобразуване чрез промяна на правната форма на дружеството.

Нашите услуги:

– Ще ви дадем професионален съвет дали целта, която преследвате ще бъде постигната по избрания от вас начин и каква е подходящата форма на преобразуване в конкретния случай

– Подготовка на всички документи и вписване в Търговски регистър

Търговски сделки и договори

Изготвяне на всякакви видове търговски договори:
• Договори за покупко-продажба;
• Договори за дистрибуция;
• Комисионни договори; 
• Спедиционни договори;
• Договори за превоз;
• Договори за маркетинг и реклама;
• Договор за търговско представителство
• Договор за посредничество
• Договори за лизинг и др. 
Устни и писмени правни консултации и становища по търговски сделки и договори
Изготвяне на необходимите документи за различни фигури на договорно търговско представителство – прокуристи, търговски пълномощници и помощници, търговски представители и посредници

При въпроси и нужда от съдействие, свържете се с нас на посочените контакти.

Търговско право и нашите услуги:
  • РЕгистрация на търговски дружества –
    ЕООД, ООД, АД
  • ПРОМЕНИ В ОБСТОЯТЕЛСТВА НА ДРУЖЕСТВО
  • ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВО
  • НЕПАРИЧНА ВНОСКА В ДРУЖЕСТВО (АПОРТ)
  • ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВА
  • ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ И ДОГОВОРИ