Представителство по административни, търговски казуси пред съответните органи.

Изработване и консултация при изработване на общи условия, политика за лични данни.

Трудови договори, обезщетения, правни консултации за работодатели и служители.

Защита на авторско право, регистрация на търговски марки, патенти за изобретения, полезни модели, представителство (ПВ, EUIPO и др.), опозиционни производства.

Приемане и отказ от наследство, завещаване, отношения между наследници, отношения между съпрузи, развод, брачен договор, консултация.

Изследване на собствеността, справка за тежести, предварителни договори, нотариални актове – продажба, замяна, дарение, договор за делба.

Изготвяне и консултация при изготвяне на договори за наем, договори за заем; договори за услуга, реклама; договори за поръчка или изработка; договори за посредничество и съвместна дейност.

Регистрация на юридически лица с нестопанска цел – сдружения, фондации, клъстери, NGO (неправителствени организации), обединения по Закона за задълженията и договорите (ДЗЗД).

Регистрация на търговски дружества – ЕООД, ООД, АД, промени в обстоятелства, апорт, преобразуване на дружества, вливане, сливане, разделяне и отделяне, създаване на консорциуми, търговски сделки и договори